Om SNTV

Teknik- och vetenskapshistoria har sedan 1900-talets mitt varit internationellt etablerade forskningsområden och de bedrivs idag ofta tvärvetenskapligt, i samverkan med till exempel sociologi, filosofi eller ekonomi. Syftet med teknik- och vetenskapshistorisk forskning är inte bara att kartlägga den historiska utvecklingen utan också att analysera hur teknik och vetenskap växelverkar med andra sociala, ekonomiska eller kulturella aktiviteter. Behovet av sådan kunskap är självklar i en tid när teknik och vetenskap påverkar inte bara samhällsutvecklingen utan också de globala livsbetingelserna.

Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) arbetar för att främja teknik- och vetenskapshistorisk forskning i Sverige (inklusive internationella kontakter) samt att sprida kunskap om denna forskning. SNTV är i likhet med andra vetenskapliga nationalkommittéer organisatoriskt knuten till Vetenskapsakademien. Den tillhör dessutom International Council for Science (ICSU) där den ingår i International Union of History and Philosophy of Science (IUHPS) och dess underavdelning Division of History of Science and Technology (DHST). Den sistnämnda organisationen anordnar vart fjärde år världskongresser i teknik- och vetenskapshistoria.

SNTV bildades 2005 i samband med att nationalkommittéerna för teknikhistoria och idé- och lärdomshistoria upphörde. Förändringen motiverades dessutom av att den internationella divisionen för vetenskapshistoria detta år utvidgades till att omfatta också teknikhistoria.