Ledamöter

 

Per Lundin, ORDFÖRANDE (CHAIR)

blocks_image_39_1Bitr. professor (Professor)
Chalmers tekniska högskola
E-post: per.lundin[at]chalmers.se

Forskningsinriktning: Jag disputerade i teknikhistoria vid KTH på avhandlingen Bilsamhället: ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige (Stockholmia förlag, 2008), och jag antogs 2012 som docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Mer information här.

Keywords: history of technology, history of science, university history, consumption history, history of tourism.

 

Eva Åhrén, VICE ORDFÖRANDE (DEPUTY CHAIR)

_DSC0570Fil. Dr, Enhetschef (Ph.D., Director)
Karolinska institutet, Enheten för medicinens historia och kulturarv

Forskningsinriktning: De anatomiska vetenskapernas historia i det moderna Europa, med särskilt fokus på forskningsprocesser och visualiseringspraktiker. Pågående projekt handlar om anatomihistoria vid Karolinska Institutet och hur anatomiska preparat använts i utveckling och förmedling av ny kunskap, samt hur insamlings- och utställningspraktiker förändrats över tid i relation till den akademiska medicinens specialisering och professionalisering. En del av denna forskning ingår i programmet Medicine at the Borders of Life och behandlar det tidiga 1800-talets embryologi.

Research interests: My research mainly deals with the history of anatomy in modern Europe. Currently, I study the collections of specimens and models in the anatomy museum of the Karolinska Institute in Stockholm: how specimens were used in the production and communication of knowledge, and how collection practices and displays changed over time in relation to the processes of specialization and professionalization within academic medicine. I partake in the research program Medicine at the Borders of Life with a study of early nineteenth century embryology.

Keywords: history of medicine, history of science, history of anatomy, materiality, visual studies, medical museums, embryology

Mer information här.

 

Anders Pedersson, SEKRETERARE (secretary)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fil. dr (Ph. D.)
Göteborgs universitet (University of Gothenburg).
E-post: anders.pedersson[at]lir.gu.se

Forskningsinriktning:

Keywords: history of science, history of social science, media history, history of technology, criminology

 

Staffan Bergwik, ledamot (member)

BergwikFil. dr (Ph. D.)
Stockholms universitet (Stockholm University).
E-post: staffan.bergwik[at]idehist.su.se

Forskningsinriktning: Min forskning och undervisning behandlar naturvetenskapernas kulturhistoria under 1800- och 1900-talen. Bland mina forskningsintressen finns frågor om vetenskap och media, sinnes- och känslohistoria samt genus och naturvetenskap.
För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet ”Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1930”. Jag har i ett tidigare projekt studerat genusstrukturer i svensk naturvetenskap under 1900-talets första hälft. Tidigare har jag också skrivit om vetenskapernas mediehistoria och om naturvetenskaplig undervisning i historiskt perspektiv.

Keywords: cultural history of 20th century science, history of scientific families, gender, power, scientific training, science and the media, post-colonialism

 

Annelie Drakman, ledamot (member)

blocks_image_1_1Fil. mag (Master of Arts)
Uppsala universitet (Uppsala University)
E-post: annelie.drakman[at]idehist.uu.se

Forskningsinriktning: Min avhandling handlar om sjukdomsuppfattningar och om hur de förändrades under 1800-talets lopp utifrån svenska provinsialläkares årsrapporter. Jag är intresserad av hur läkarna förstod sjukdom och hälsa som konsekvenser av hur kroppar och deras omgivningar samverkade, och hur relationerna mellan dessa två koncept förändrades historiskt. Jag tittar exempelvis på var skiljelinjen mellan kropp och omgivning uppfattades gå, hur den överskreds, i vilka fall gränsen var fast och i vilka fall den var förhandlingsbar.

Keywords: History of medicine, history of science, history of disease concepts, the history of the body, public health, 19th century medicine

 

Jenny Eklöf, ledamot (member)

Jenny Eklöf_fotograf Mattias Pettersson

Docent (Associate Professor)
Umeå universitet (Umeå University)
E-post: jenny.eklof[at]umu.se

Jenny Eklöf är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier vid Umeå universitet. Forskningsmässigt  intresserar hon sig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. Tidigare forskning har behandlat hur frågor om risk och etik, kopplade till genteknik, hanterats inom statliga utredningar. Hon har också studerat hur svenska policyprioriteringar på biodrivmedelsområdet skiftat under 2000-talet, och hur så kallad ”sekulär” mindfulness gått från andlig praktik till medicinsk intervention från 1970-talet och framåt. Eklöf har också ett långvarigt engagemang för högskolepedagogiska frågor, och ett särskilt intresse för den teknikmedierade och nätbaserade undervisningens förutsättningar och kvalitet.

(Foto: Mattias Pettersson)

 

Anders Houltz, ledamot (member)

HoultzDocent (Associate Professor), forskningschef
Centrum för Näringslivshistoria
E-post: anders.houltz@naringslivshistoria.se

Forskningsinriktning: Min forskning behandlar dels aspekter av näringslivets moderna historia, dels industrins kulturarv med betoning på medialisering genom museer, utställningar och kunskapsinstitutioner. Pågående forskningsprojekt inkluderar ”Digitala modeller. Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora & industrialismens berättelser” och ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”. Se vidare här.

Keywords: industrial heritage, business history, history of science and technology, museum and exhibition history.

 

Sabine Höhler, ledamot (member)

Hoehler

Docent (Associate Professor)
KTH Kungliga tekniska högskolan (Royal Institute of Technology) Stockholm
E-post: sabine.hoehler[at]abe.kth.se

Forskningsinriktning: Trained as a physicist I received my PhD in history of science and technology from Braunschweig University of Technology in Germany. I came to Sweden and KTH in 2011 as an associate professor of science and technology studies. My research addresses the earth and environmental sciences from the nineteenth to the twenty-first century in a global historical perspective: aviation and atmospheric physics; oceanography and deep-sea exploration; space flight and ecology. My recent work focused on the spaceship as a key metaphor in the late twentieth-century debate over the world’s resources and the future of humankind. Currently I am engaged in a project on the science and the fiction of terraforming and changing concepts of life on Earth.

Keywords:
history of modern science and technology, global environmental history, history of the earth and space sciences, history of ecology, visual studies, feminist science and technology studies

Mer information här.

 

Kjell Jonsson, ledamot (member)

JonssonProfessor emeritus i idéhistoria
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
e-post: kjell.jonsson[at]umu.se

 

 

 

JIMMY JÖNSSON, LEDAMOT (MEMBER)

JönssonDoktorand (PhD Candidate)
Lunds universitet (Lund University)
E-post: jimmy.jonsson[at]kultur.lu.se

Forskningsinriktning: Sedan 2014 är jag doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Bland mina intressen finns 1900-talets vetenskapshistoria, särskilt biologins och ekologins utveckling, samt miljö- och skogshistoria. Avhandlingen handlar om vetenskap och skogsbruk. Mer specifikt undersöks samband mellan kunskapsområdet marklära, skogsvård och modernistiska föreställningar om skogen som resurs under 1900-talets första decennier. Mer information finns här.

Keywords: environmental history, forest history, history of biology, history of ideas, history of science, history of technology.

 

Kristina Söderholm, ledamot (member)

SöderholmProfessor
Luleå tekniska universitet (Lulea university of technology)
Avdelningen för samhällsvetenskap, Enheten för historia
E-post: kristina.soderholm[at]ltu.se

Forskningsinriktning: I min forskning fokuserar jag på den svenska basindustrins (företrädesvis pappers- och massa-, stål-, och gruvindustrins) miljöanpassning och energieffektivisering under 1900- och det tidiga 2000-talet. Jag intresserar mig också för drivkrafter och organisering (på såväl lokal som nationell nivå) bakom framväxten av infrastrukturella system som vatten/avlopp och fjärrvärme. Jag samarbetar oftast mycket nära statsvetare, rättsvetare och nationalekonomer där det blir relevant att försöka formulera policylärdomar relaterat till miljö, hållbarhet och klimatproblematiken från den historiska forskningen.
Keywords: History of technology, Environmental history, Industrial environmental adaptation, Industrial energy efficiency, Sweden, 20th century, Policy lessons.

In my research I focus on the environmental adaptation and energy efficiency work of the Swedish baseline industry (pulp- and paper-, steel- and mining industries) during the 1900s and early 2000s. I am also interested in driving forces and organization (at both the local and national levels) behind the build-up of infrastructure systems, such as water sewage and district heating. In my research I often collaborate closely with social scientists where it becomes relevant to try to formulate policy lessons (from the historical research) related to the environment, sustainability and climate.

 

Magdalena Tafvelin Heldner, ledamot (member)

3853389Kurator (Curator)
Tekniska museet (National Museum of Science and Technology).
E-post: magdalena.tafvelin.heldner[at]tekniskamuseet.se

Forskningsinriktning:

Keywords:

 

Björn Wallsten, ledamot (member)

blocks_image_38_1Forskningssekreterare (Senior Research Officer)
Formas (Formas)
E-post: bjorn.wallsten[at]formas.se

Jag är en odisciplinerad miljöforskare som intresserar mig för hur naturresurser, framför allt metaller, blir till och omformas i samhälleliga processer. Mitt avhandlingsprojekt handlade om infrastrukturskrot under våra städers gator och hur dessa geo-sociala formationer 1) tillkommit i ackumulerande processer över lång tid, 2) hur de påverkar och är en konsekvens av infrastrukturens förvaltning, och 3) hur de skulle kunna tillvaratas/återvinnas. I mitt postdoc-projekt studerade jag gruvkonflikter och olika former av miljöaktivism, vilket bland annat utmynnade i antologin Den svenska gruvpolitikens omvandling (Gidlunds, 2018).

Mer generellt intresserar jag mig för hur teknikstudier och historiska studier av teknik kan kombineras med kvantitativa metoder såsom miljösystemanalys för att åstadkomma samhällsrelevanta forskningsansatser. För närvarande arbetar jag som forskningssekreterare på Formas –  Ett Forskningsråd för Hållbar Utveckling, handleder en doktorand i samhällsvetenskapliga avfallsstudier samt slutför ett bokprojekt om bruksorten Sandvikens punkhistoria.

Keywords: urban mining, infrastrukturstudier, avfallsforskning, naturresurspolitik, lokalhistoria

 

Sven Widmalm, ledamot (member)

120411-widmalmsvenProfessor
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
Uppsala universitet (Uppsala University)
E-post: sven.widmalm[at]idehist.uu.se

Forskningsinriktning:

Keywords: