First call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017

[via Björn Wallsten]

Den 20-22 september 2017 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Norrköping. Konferensen går av stapeln vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält, samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2017 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier. Arrangörskommittén vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta, och välkomnar följande typer av bidrag:

  • Individuella papers eller presentationer på valfritt tema
  • Förslag på sessioner på valfritt tema
  • Individuella bidrag som anknyter till konferensens teman

Ett av konferensens bärande teman kommer att vara miljöhistoria. Denna historiska disciplin kom till Sverige i slutet av 1990-talet och innebar då ett förhållandevis nytt sätt att undersöka historiska förändringar. På senare år har ett växande miljöhistoriskt forskningsintresse kunnat skönjas såväl i Sverige som internationellt, vilket inte minst syns i satsningar på miljöhumaniora vid ett flertal lärosäten. Syftet med att ha miljöhistoria som tema på en teknik- och vetenskapshistorisk konferens är att skapa diskussion kring tekniken och vetenskapens relation till vår samtids miljöutmaningar. Givet hur klimatförändringarna och andra miljöproblems betydelse som drivkraft för samhällsutvecklingen hamnat allt högre på agendan under det gångna århundradet, har också synen på tekniken och vetenskapens möjligheter och problem i relation till miljön förändrats. Teknikens inneboende ambivalens som både skapare av och tänkbar lösning till olika sorters miljöproblem kommer således särskilt att lyftas fram och diskuteras.

Utöver miljöhistoria har även medicinsk historia och digital humaniora fastställts som teman. Professor Rosalind Williams från MiT har tackat ja till att vara en av konferensens keynote speakers. Eftersom 2017 års upplaga är den första som återvänder till en stad där den organiserats en gång tidigare (2002), kommer en paneldebatt att ägnas åt reflektion kring konferensens historia, funktion och framtid.

Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.

Sista dag för anmälan av individuella abstracts och förslag på sessioner är 1 februari 2017.

Anmälan och eventuella frågor skickas till: konferens2017@gmail.com

English summary

A national conference on the History of Science and Technology will be held in Norrköping, September 20-22, 2017. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2017 conference is the Swedish National Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the Department of Thematic Studies, Linköping University. The main topic of the conference is Environmental history.

For further information, please send a message to: konferens2017@gmail.com